I. Všeobecné obchodní podmínky
1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti MIPESA, s.r.o. VOP platí od 1.1.2014 pro nákup v internetovém obchodě shop.mipesa.cz provozovaným společností MIPESA, s r.o., která se zabývá prodejem produktů značek Peli, Ansmann a Electromem (dále jen zboží).
2. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost MIPESA, s r.o., se sídlem Jasmínová 2611/5, 106 00 Praha 10, IČ: 48025151, zapsané v obchodním rejstříku pro Prahu 1, pod č. C2563/92, vložka 14019 ze dne 29.10.1992 a kupujícího (dále jen zákazník).
3. VOP platí pro všechny úkony, k nimž dochází při uzavření kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím - zákazníkem a specifikují práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů.
4. Zákazník je povinen seznámit se s těmito VOP a reklamačním řádem a dalšími dokumenty ještě před objednáním si zboží. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a související dokumenty týkající se doručování a dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
6. Kopii VOP obdrží zákazník jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží zákazník při převzetí zboží.

II. Vymezení pojmů
1. Prodávající je společnost MIPESA, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod č. C2563/92, vložka 14019. MIPESA, s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel.
3. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností MIPESA, s.r.o., nebo s ní jinak jedná.
4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem, nebo na účet podnikatele.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy
1. Prodávající zákazníkovi sděluje, že:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží zákazníkem, pokud není mezi stranami výslovně sjednána záloha či jiná platba,
c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,
d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v provozovně prodávajícího je náklad 0,- Kč,
e) v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího,
f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
- poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, - dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u prodávajícího na emailové adrese: mipesa@mipesa.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých práv na Test, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009 nebo se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, který vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

IV. Kupní smlouva
1. Objednávku zboží (dále jen „objednávka“) zákazník učiní následujícími způsoby: a) vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na adrese shop.mipesa.cz
b) elektronickou poštou na adrese mipesa@mipesa.cz
c) telefonicky d)osobně na provozovně (s odkazem na elektronický obchod)
2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Informace o zboží uváděné prodávajícím prostřednictvím e-shopu (nabídka) jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Přijetí nabídky ze strany zákazníka s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a smlouva není uzavřena.
3. Prodávající potvrdí zákazníkovi obsah jeho objednávky s uvedením druhu zboží, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání, nebo uvedení druhu zboží, počtu kusů, ceny, přepravu, způsob a termín doručení včetně aktuálního znění VOP a reklamačního řádu. Okamžikem potvrzení je uzavřena smlouva (dále jen smlouva). U zboží přímého odběru z provozovny prodávajícího je smlouva uzavřena zaplacením a převzetím zboží.
4. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo v souladu s právními předpisy. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat výslovně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
5. Smlouvou se prodávající zavazuje, že zákazníkovi odevzdá zboží, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a zákazník se zavazuje, že zboží odprodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu.
6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
7. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

V. Dodací podmínky
1. Osobní odběr. Na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím je zboží možné vyzvednout osobně v provozovně prodávajícího. V případě osobního odběru je zboží rezervováno v provozovně prodávajícího po dobu 7 dnů od potvrzení odeslání výzvy k vyzvednutí zboží. Kupující se musí při převzetí řádně identifikovat.
2. Zasílání přepravní službou, kurýrem. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce, pokud není mezi stranami sjednáno jinak, na náklady zákazníka. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky a uvedený na webové adrese shop.mipesa.cz
3. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.
4. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je zákazník bez zbytečného odkladu odmítl.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka v době, kdy zákazník převezme zboží od prodávajícího nebo přepravce. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka rovněž v případě, že zboží nepřevezme, přestože mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.
6. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
7. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti prodávajícího nebo přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží, je povinen je nepřevzít, vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit zástupcem prodávajícího nebo přepravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 8. V případě nepřevzetí zboží zákazníkem ve sjednané době, prodávající zboží uskladní ve svých prostorách. Zákazník je od okamžiku uskladnění povinen hradit skladné ve výši 8 Kč za m2 denně. Pokud nebude uskladněné zboží zákazníkem vyzvednuto ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání oznámení zákazníkovi o dodání zboží, vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet zákazníka vhodným způsobem prodat. To platí i tehdy, prodlévá-li zákazník s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

VI. Cena a platební podmínky
1. Cena za zboží (dále jen „cena“) je smluvní. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží, a to včetně uvedení DPH. Ceny jsou konečné, včetně všech dalších daní a poplatků, které s nákupem souvisejí. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
2. Cena nezahrnuje dopravu, která je zákazníkovi účtována samostatně podle druhu zboží a konkrétního způsobu zákazníkem zvolené dopravy. Aktuální ceník dopravy je uveden na webových stránkách prodávajícího při uskutečnění objednávky nebo v písemné formě u prodávajícího.
3. Prodávající může požadovat složení zálohy předem. Na tuto zálohu bude zákazníkovi vystavena zálohová faktura. Zboží je možno na základě dohody mezi zákazníkem a prodávajícím hradit ve splátkách dle sjednaného splátkového kalendáře.
4. Cenu za zboží může zákazník uhradit takto:
a) v hotovosti v provozovně prodávajícího,
b) převodem či vkladem ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který je uveden na objednávce příp. na faktuře a který platbu identifikuje, c)dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné).
5. Zboží zůstává do převzetí a úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží zákazníka. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odebrat zboží, za které nebyla uhrazena cena v plné výši a zavazuje se, že prodávajícímu takové zboží dobrovolně vydá. Případné škody vzniklé v souvislosti s odebráním zboží jdou k tíži zákazníka.
6. V případě neuhrazení ceny ve lhůtě splatnosti faktury je zákazník v prodlení. Od tohoto okamžiku je zákazník povinen prodávajícímu hradit smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to až do zaplacení.
7. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

VII. Práva z vadného plnění
1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a záruky se řídí platnými právními předpisy dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a reklamačním řádem prodávajícího.
2. Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením aktuálně platných právních předpisů, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat.
3. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
4. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
5. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VIII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné po předchozí dohodě vrátit též v hotovosti v provozovně společnosti MIPESA, s.r.o., Hyacintová 7, Praha 10. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: - o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

IX. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech
1. Neoznámil-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
2. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci (zboží), nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li zákazník věc ještě před objevením vady,
c) únezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li zákazník věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být druhé smluvní straně doručeno, a to na adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo na adresu sídla prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací zákazník plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, kdy:
- zákazník nezaplatí zálohu na cenu zboží ve sjednané výši,
- při vzniku prodlení s nezaplacením ceny za zboží delším než 30 dnů,
- při nepřevzetí zboží zákazníkem ve sjednaném termínu,
- v případě nedostupnosti zboží.
5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění sjednaného závazku, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V těchto případech nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody.
6. V případě odstoupení prodávajícího z důvodu neuhrazení sjednané zálohy zákazníkem v době před dodáním zboží zákazníkovi nebo nepřevzetí zboží zákazníkem, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši sjednané zálohy, kterou je zákazník povinen uhradit prodávajícímu po obdržení písemného odstoupení prodávajícího od smlouvy. Jestliže záloha na cenu za zboží nebyla sjednána a prodávající odstoupil od smlouvy z důvodu neuhrazení celé ceny za zboží nebo nepřevzetí zboží zákazníkem, vzniká prodávajícímu nárok smluvní pokutu ve výši 40-50% z celkové ceny.
7. V případě, že došlo k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího po dodání zboží zákazníkovi a zákazník zboží nevrátil prodávajícímu v neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že cena za zboží v případě odstoupení bude o tyto náklady, škodu a případnou smluvní pokutu odpovídajícím způsobem snížena a zbylá část uhrazené ceny bude poté vrácena zákazníkovi, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů poté, co dojde k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího a zákazník vrátí prodávajícímu zboží.
8. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

X. Ochrana osobních údajů
1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající bude tyto údaje shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Prodávající bude dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

XI. Zpětný odběr elektrospotřebičů
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů v provozovně MIPESA, s.r.o., Hyacintová 7, Praha 10.

XII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy mipesa@mipesa.cz nebo doporučeným dopisem na adresu: MIPESA, s.r.o., Hyacintová 7, 106 00 Praha 10. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
5. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí výlučně českým právem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Jsou-li některé části těchto VOP neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení.
6. VOP a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014 Reklamace viz. záložka Reklamační řád.

Produkt byl přidán do seznamu přání
Product added to compare.