Společnost MIPESA s.r.o. se sídlem Hyacintová 7, 106 00 Praha 10 jakožto provozovatel elektronického obchodu shop.mipesa.cz je správcem osobních údajů svých zákazníků. V případě Vaší potřeby lze kdykoliv sdělit, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje u společnosti MIPESA s.r.o. spravovány. Pro informace o Vašich osobních údajích, jejich rozsahu, způsobu ochrany nebo uložení osobních dat nás kontaktujte na telefonu +420 272 650 202 nebo na e-mailu gdpr@mipesa.cz. Zde přijímáme zároveň žádosti o vymazání z databáze. Tuto službu mohou využít nejen fyzické, ale také právnické osoby. Elektronický obchod shop.mipesa.cz je chráněn pomocí šifrování SSL, zadané e-mailové adresy a další osobní údaje jsou tak chráněny již při zadání a následně jsou uloženy na nejmodernějším bezpečném úložišti.

1) Osobní údaje a citlivé údaje
Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

2) Rozsah osobních údajů
Poskytovatel v rámci registrace vyžaduje povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.

3) Rozsah citlivých údajů
Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

4) Ochrana osobních údajů
Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5) Odpovědnost
Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi společnosti MIPESA s.r.o. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

6) Omezení nakládání s údaji
Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu se zásadami a podmínkami pro zacházení s osobními údaji zákazníků elektronického obchodu shop.mipesa.cz.

7) Zpracování osobních údajů
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost MIPESA s.r.o. je oprávněna zpracovávat a shromažďovat osobní údaje Uživatele za účelem poskytování služby podle těchto zásad a podmínek a pro statistické účely.

8) Zasílání obchodních sdělení
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost MIPESA s.r.o. může v případě souhlasu udaného při registraci osobní údaje využívat k marketingovým účelům tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.

9) Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů
Souhlasem s těmito zásadami uděluje uživatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na webovém rozhraní a/nebo při objednávání služby společnosti MIPESA s.r.o. jako správci za účelem identifikace uživatele při užívání služby.

10) Udělení souhlasu
Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na webovém rozhraní elektronického obchofu shop.mipesa.cz nebo na některém z jiných webových rozhraní aplikace na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být společností MIPESA s r.o. uchovávány i po skončení poskytování služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu uživatele, a to za účelem řešení reklamace zakoupeného zboží nebo za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo souhlasu se zasílání obchodních sdělení.

11) Zpracovatel
Společnost MIPESA s.r.o. jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

12) Odvolání souhlasu
Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto zásad je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese společnosti MIPESA s.r.o. Po odvolání souhlasu správce osobních údajů zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze služby a z uživatelského účtu uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. Upozorňujeme, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k částečnému nebo úplnému znepřístupnění služby v tom rozsahu, v jakém je pro využívání služby nutné zpracování osobních údajů.

13) Přístup uživatele k údajům
Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat společnost MIPESA s.r.o. (správce) o informaci ke zpracování svých osobních údajů. V takovém případě správce poskytne uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se uživatel domnívá, že společnost MIPESA s.r.o. zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby správce (nebo zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

14) Poskytnutí osobních údajů
Uživatel bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

15) Statistická data
Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů správce pro rozvoj a provoz služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.

16) Kontrola obsahu
Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí službu pozastavit a ihned informovat uživatele.

17) Údaje třetích osob
Správce upozorňuje, že osobní či jiné údaje třetích osob zadané uživatelem v rámci služby zpracovává výlučně za účelem rozesílání obchodních a jiných sdělení uživatele v rozsahu, v jakém k tomu byl uživatelem (jako správcem těchto údajů) pověřen. Ostatní osobní, kontaktní či citlivé údaje třetích osob obsažené v systémech správce nejsou správcem jakkoliv zpracovávány. Správcel pouze poskytuje prostor k jejich uložení. Tyto údaje správce nijak nezpracovává ani s nimi jinak nenakládá. Údaje třetích osob správce nikdy nevyužívá k obchodním a marketingovým účelům.

18) Užívání Cookies na eshopu shop.mipesa.cz
Elektronický obchod shop.mipesa.cz využívá soubory cookies, což jsou krátké textové soubory, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookies jsou důležité, slouží k celé ředě úkolů a bez nich by zkrátka procházení eshopu bylo mnohem složitější. Elektronický obchod shop.mipesa.cz společnosti MIPESA s.r.o. tyto soubory využívá například k ukládání nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce nebo k ochraně Vašich osobních dat při registraci do databáze pro zasílání e-mailových sdělení. Umožňují také našemu eshopu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk nebo další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Produkt byl přidán do seznamu přání
Product added to compare.